Ocena z plastyki.

 

 

Według podstawy programowej na przedmiotach artystycznych  należy przede wszystkim oceniać wkład pracy, starania i zaangażowanie ucznia.

 

Oto przedmiotowy system oceniania z plastyki wraz z wymaganiami edukacyjnymi,

 

Ocena ucznia w zakresie przedmiotu plastyka jest osobliwie złożona i trudna.
Zdolności plastyczne ucznia nie mogą być podstawowym kryterium oceniania.
Nauczyciel plastyki oceniając osiągnięcia edukacyjne ucznia uwzględnia przede wszystkim:

 

- aktywność i zaangażowanie w realizację zadań oraz pracę twórczą;

 

- wysiłek wkładany w wykonanie ćwiczenia;

 

- stosunek ucznia do przedmiotu;

 

- stopień przyswojenia wiadomości i wykorzystania jej w praktyce;

 

- oryginalne rozwiązywanie problemów plastycznych;

 

- wykorzystywanie wiedzy o plastyce do ekspresji własnej oraz do aranżacji własnego otoczenia.

 

Nauczyciel ocenia pracę plastyczną ucznia bezpośrednio po ukończeniu zadania przez całą klasę lub na najbliższych zajęciach. W wyjątkowych sytuacjach, biorąc pod uwagę zróżnicowane tempo pracy uczniów, nauczyciel może zezwolić na samodzielne wykończenie pracy plastycznej, określając z uczniem zasadę jej dokończenia. Uczeń ma obowiązek dostarczyć do oceny zaległą pracę.
Nauczyciel ma prawo zatrzymać pracę ucznia na okres całego roku szkolnego,
w celu wyeksponowania jej na wystawie prac uczniów w szkole lub poza nią oraz
w celu sporządzenia dokumentacji osiągnięć uczniów na danym poziomie edukacyjnym.

 

Ocenie na zajęciach edukacyjnych z plastyki podlega również wiedza z zakresu podstawowych pojęć plastycznych oraz historii sztuki, która jest sprawdzana w formie praktycznej podczas realizacji zadań plastycznych.

 

Nauczyciel ocenia również systematyczność, bierze pod uwagę samodzielność oraz oryginalność i szeroko pojętą postawę twórczą ucznia.

 

Nauczyciel udziela uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazywanie mu informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien dalej pracować oraz udziela wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

 

Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób ustny.

 

Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i noszenia go na każdą lekcję plastyki. Na ocenę z przedmiotu ma również wpływ sposób prowadzenia zeszytu przedmiotowego, jego estetyka, strona merytoryczna oraz systematyczność zapisów. Zeszyt przedmiotowy jest jednocześnie (na ostatnich stronach), brudnopisem do plastyki, gdzie uczeń powinien zapisywać, co należy przynieść na następną lekcję plastyki, informacje np. o konkursach lub projekty wstępne do realizacji zadań praktycznych.

 

Uczniowie ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi, opiniami, orzeczeniami, mają prawo do wydłużonego czasu pracy, dostosowania tematyki i techniki plastycznej oraz obniżenia wymagań.

 

Ocenie podlegają również osiągnięcia ponadprogramowe ucznia (prace dodatkowe, prace wykonywane na konkursy, pomoc w przygotowaniu gazetek, elementów dekoracji, prace wynikające z samodzielnej inwencji dziecka, związane z jego pasjami i zainteresowaniami.

 

W ciągu semestru możliwe są dwa nieprzygotowania do lekcji. Nieprzygotowanie oznacza brak materiałów do pracy na lekcji, co uniemożliwia podjęcie pracy twórczej na zajęciach.

 

Oceniany uczeń otrzymuje informację zwrotną, w której nauczyciel zwraca uwagę na mocne strony, dobre elementy wykonanej pracy lub nabytych umiejętności oraz omawia nad czym uczeń jeszcze powinien popracować i w jaki sposób uczeń ma to zrobić.

 

KRYTERIA OCENY

 

Ocena niedostateczna –
nie spełnia wymagań koniecznych

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

- lekceważy swoje obowiązki;

- nieustannie nie przygotowuje się do lekcji, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego;

- nie wykonuje ćwiczeń i poleceń dotyczących działań plastycznych;

 

- biernie uczestniczy w lekcjach – nie wykonuje poleceń nauczyciela;

- nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania;

- nie wykazuje chęci jakiejkolwiek aktywności plastycznej i poprawy oceny.

 

 

Ocena dopuszczająca –
wymagania konieczne

 

Uczeń pracujący na lekcjach plastyki nie powinien otrzymywać oceny dopuszczającej i niedostatecznej za pracę plastyczną nawet wtedy, gdy nie realizuje w pełni zadania. W ocenie przedmiotów artystycznych nauczyciel bierze pod uwagę przede wszystkim wysiłek oraz zaangażowanie ucznia wkładany w wywiązywaniu się z zadań, systematyczność. Uczeń, który jednak otrzymuje ocenę dopuszczającą:

 

- w małej części opanował podstawowe wiadomości i umiejętności objęte programem;

- ma lekceważący stosunek do przedmiotu;

- rzadko jest przygotowany do zajęć;

- niechętnie podejmuje działania plastyczne na lekcji;

- prace plastyczne są realizowane przy licznych podpowiedziach i motywowaniu przez nauczyciela;

- nie stara się skupić i zainteresować przedmiotem;

- nie bierze udziału w dyskusjach oraz różnych formach pracy;

- nie wykonuje ćwiczeń plastycznych i poleceń nauczyciela;

 

Ocena dostateczna –
wymagania podstawowe

 

Uczeń posiada niepełne wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania, jednak:

- nie zawsze jest przygotowany do lekcji i pracuje wykorzystując materiały zastępcze lub pożyczone;

- mało aktywnie uczestniczy w zajęciach, nie zawsze skupia uwagę na tym, co dzieje się na lekcjach;

- wykonuje prace plastyczne na niskim poziomie wymagań, przy dużej pomocy nauczyciela;

- samodzielne prace przejawiają brak pomysłowości i wyobraźni oraz zaangażowania, często naśladują prace innych uczniów;

- w pracach mogą być błędy w rozwiązywaniu problemów plastycznych omawianych w toku lekcji;

 

Ocena dobra –
wymagania rozszerzające

 

Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami objętymi programem, a ponadto:

-  zna podstawowe środki wyrazu plastycznego i w miarę poprawnie wykorzystuje je w pracach plastycznych;

 

- zwykle starannie i zgodnie z tematem wykonuje prace plastyczne;

- zwykle jest przygotowany do lekcji;

- jest umiarkowanie zaangażowany i zainteresowany lekcją,

- sporadycznie uczestniczy w dyskusjach i pogadankach;

- formułuje proste wypowiedzi na temat dzieł sztuki, swojej pracy oraz prac innych uczniów;

-  posiada mniejsze zdolności plastyczne, jednak jest pracowity i staranny lub wykazuje duże uzdolnienia plastyczne, a jest mało pracowity, systematyczny i wytrwały;

 

Ocena bardzo dobra –
wymagania dopełniające

 

Ocenę  bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni przyswoił wiedzę i umiejętności ujęte w programie nauczania, ponadto:

- zawsze był przygotowany do lekcji i posiadał wszystkie potrzebne materiały do pracy twórczej;

- w trakcie wykonywania ćwiczeń samodzielnie potrafi zastosować środki wyrazu plastycznego: kreska, linia, kontur, punkt,  plama barwna, bryła, faktura, perspektywa, kompozycja z zastosowaniem odpowiedniej techniki plastycznej;

- prace plastyczne wykonuje estetycznie, zgodnie z tematem, wykazuje się umiejętnością celowego stosowania środków wyrazu  plastycznego;

- prace plastyczne ucznia cechują ciekawe, oryginalne rozwiązania;

- potrafi wypowiadać się na temat dzieł sztuki, swojej pracy plastycznej lub prac plastycznych innych uczniów, posługując się słownictwem plastycznym;

 

Ocena celująca –
wymagania wykraczające

 

Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności na ocenę bardzo dobrą i wykazuje się dodatkową aktywnością, angażując się w dodatkową działalność, taką, jak:

- udział w kołach plastycznym (w szkole i poza nią);

- sukcesy w konkursach plastycznych (nagrody, wyróżnienia);

- reprezentowanie szkoły w wystawach i przeglądach twórczości plastycznej na terenie miasta i całego kraju;

- aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły poprzez wykonywanie elementów dekoracji szkolnych oraz pomoc w realizacji aranżacji dekoracji okolicznościowych i scenografii do przedstawień szkolnych ;

- pomoc w realizacji wystaw szkolnych oraz aktywny udział w uroczystościach szkolnych;

- prezentowanie na forum klasy, szkoły, środowiska, szkolnej stronie www. własnej twórczości plastycznej (malarskiej, graficznej, fotograficznej);

- z szacunkiem odnosi się do działalności twórczej kolegów, chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami;

- potrafi wypowiadać się na temat wydarzeń kulturalnych i bronić swoich poglądów.

W razie pojawienia się wątpliwości czy pytań proszę o kontakt przez dziennik elektroniczny.

W zakładce uwagi będą starał się przekazywać Państwu  informacje związane z pracą i zachowaniem uczniów na zajęciach plastyki.

Nauczyciel plastyki

Dariusz Grabowski